Hur påverkar krisen hantering av

Allmänna handlingar
25 maj 2020

Coronakrisen och enkät om hantering av allmänna handlingar

//
Kommentarer0

I slutet av mars gick Dokumentinfo ut med en enkät om hur Coronakrisen påverkade hanteringen av allmänna handlingar i offentlig sektor.

Här kommer en sammanfattning av de dryga 100 svar som kommit in hittills. De flesta svaren lämnade i slutet av mars och i början av april

På frågan Har ni möjlighet att lämna ut allmänna handlingar i samma utsträckning som före coronakrisen? svarar nästan 90 % ja, vilket måste betraktas som ett gott betyg. Av de som svarar nej så framgår det att av kommentarerna att det bland annat handlar om att det inte finns samma närvaro på kontoret som tidigare, vilket innebär att vissa moment tar längre tid. Det framgår också att vissa verksamheter är ansträngda.

Registrering av allmänna handlingar sker för de flesta som svarat på enkäten i samma utsträckning som innan krisen. Endast 6 % svarar nej på frågan. Även här framgår det att närvaron på kontoret i vissa fall innebär förseningar och att handlingar kan registreras vid ett senare tillfälle.

På frågan hur hanteringen av allmänna handlingar påverkas när många arbetar på distans, är det av svaren att döma många organisationer som inte påverkas alls, antingen för att man inte arbetar på distans eller för att man arbetar helt digitalt. Den påverkan som kan noteras av svaren är det som handlar om hantering av allmänna handlingar som finns på papper. Att fler arbetar på distans verkar också i viss utsträckning ha minskat pappershanteringen och ökat mängden digitala handlingar. 31% svarar att distansarbetet har påverkat vissa yrkesgrupper, t.ex. registratorer.

Den avslutande frågan om hur organisationens arbete påverkas av Coronakrisen var öppen och av svaren kan noteras förväntade svar som att det är mycket möten på distans, färre resor, högre sjukfrånvaro, ökat belastning, stabsläge, projekt och utvecklingsinsatser pausas eller prioriteras ned. Flera svar ger skenet av ansträngda verksamheter som fått ställa om men som fungerar bra.

De flesta som svarat på enkäten kommer från kommun (45%), stat (38%), följt av region (15%).

Enkäten är nu stängd och vi återkommer med den under hösten för att kunna göra en jämförelse över tid.