Inte diariefört på 8 år

Ingen kunskap om hantering av allmänna handlingar
15 feb 2018

JO kritiserar Sala Silvergruva AB

//
Kommentarer0

Det kommunala bolaget Sala Silvergruva AB har inte registrerat allmänna handlingar enligt gällande regler under lång tid. Bolaget blev anmält till JO i maj 2017. JO ser allvarligt på bristerna, och understryker att varken rutiner eller kunskap för att hålla ordning på de allmänna handlingar som finns hos bolaget funnits. Sala Silvergruva har alltså inte haft ordning på sina allmänna handlingar vare sig genom att registrera dem eller genom att tillämpa något av de undantag som finns i offentlighets- och sekretesslagen. Sala Silvergruva har under senare delen av 2017 förbättrat sina rutiner.
JOs beslut i sin helhet
SvTs rapportering