JO kritiiserar

Handlingar som ska bevaras medvetet gallrade
24 maj 2021

JO kritiserar Stockholms stadsarkiv för gallring i e-arkivet

//
Kommentarer0

JO kritiserar Stockholms stadsarkiv för gallring av handlingar i det e-arkiv som förvaltningen hanterar. Det rör sig om ansökningshandlingar som fördes över till e-arkivet i samband med att ett ärendehanteringssystem för ansökningar om anställning skulle avvecklas. Enligt JO beslut så hade stadens rutiner för hantering av ansökningshandlingar, som säger att de ska arkiveras i personalakter, inte följts. När gallring utfördes var det känt för Stadsarkivet att vissa handlingar som gallrades inte fanns bevarande i personalakterna. Ändå genomfördes gallringen.

I beslutet skriver JO bland annat: ” JO uttalar att arkivregler inom en kommun bör tillämpas med utgångspunkten att kommunen är en helhet. För att offentlighetsprincipens syften ska få genomslag i praktiken kan det enligt JO inte accepteras att en gallring genomförs med vetskap om att åtgärden i realiteten innebär att handlingar som ska bevaras blir förstörda, även om ansvaret för bevarandet ligger hos exempelvis en annan nämnd i en kommun.”

Läs mer här (JO, dnr 5698-2019, beslut 2021-05-20)