Dokumentinfo FOKUS: PSI och öppna data

Tillgängliggörandet av information: för vem, varför och hur?

Välkommen till Dokumentinfos konferens FOKUS: PSI och öppna data. Under konferensen diskuterar vi hur offentlig information tillgängliggörs i dag och det kan förbättras i framtiden. Offentlig information har ett värde, inte bara för myndigheten som framställer den, utan även för andra. Men hur realiseras det? Ökar den demokratiska insynen i samhället genom att den offentliga förvaltningen tillgängliggör sin information? Skapas ekonomiska vinster genom att myndigheter öppnar upp sina databaser och delar med sig av informationen? Och vad är det för information som tillgängliggörs?

Under konferensen får vi bland annat ta del av hur staten ska arbeta för att öka tillgängligheten till PSI och öppna data och Statskontorets pågående utredning om tillhandahållande av information för vidareutnyttjande. Under dagen diskuterar vi och funderar kring målsättningar med att tillhandahålla information och får också konkreta exempel på vad som kan åstadkommas med öppna data.

Välkomna!

Till anmälan!

Konferensfakta

När

18 april 2018

Plats

Stockholm Bonniers Conference Center, Torsgatan 21

Pris

3900 kr/person+moms

Till anmälan!

Program

       Tid 
08.30 – 09.00Samling och registrering
09.00 – 09.20

Inledning, praktiska frågor

Olle Ebbinghaus,  Dokumentinfo

09.20 – 10.00

Riksarkivets regeringsuppdrag om PSI och öppna data – nuläget och vägen framåt

Riksarkivet berättar om sitt pågående arbete med regeringsuppdraget om att främja myndigheters arbete med data för vidareutnyttjande. Hur går arbetet och vilka aktiviteter ser man framöver? I föredraget får vi även veta mer om arbetet med dataportalen oppnadata.se. Hur ska den användas i framtiden och hur når man användarna av öppna data? 

Sanja Halling, projektledare, Riksarkivet

10.00 – 10.20

Kaffe

10.20 – 11.00

Uppföljning av myndigheters arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande

Statskontoret har haft regeringsuppdraget att utreda statliga och kommunala myndigheters arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande. Det slutredovisas den 19 januari 2018. Uppföljningen ska bland annat ligga till grund för regeringens bedömning av vilka ytterligare insatser som behövs. Hur ser arbetet ut i den offentliga sektorn och vilka slutsatser kan dras utifrån uppföljningen?

Alexander Bjerner, projektledare, Statskontoret

11.10 – 12.00

Öppna Data – användning och nytta

Mycket data är idag öppet, men användningen av den har ännu inte nått önskvärda nivåer. Detta föredrag handlar om vilka användarna är och skulle kunna vara, och vilken nytta de skapar med öppna data. Genom att öka förståelsen av användarna kan vi skapa tydligare incitament för att öppna upp mer data och förenkla själva användningen. I föredraget får du också ta del av ett forskarnätverk, samt resultatet från ca 70 studenters arbete med den nationella öppna data portalen för att öka användbarheten.

Josefin Lassinantti, Doktorand i Datavetenskap, Luleå tekniska universitet

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.40

Öppna data – think globally, act locally

Helsingborgs stad har aktivt jobbat med att öppna upp data sedan 2014, ett arbete som bland annat har gett oss utmärkelsen Open Knowledge Awards. Men för vem gör vi det och vad är den stora nyttan? På EU-nivå är the Digital Single Market ett prioriterat uppdrag sedan 2015 och även på nationellt håll lyfts vikten av att främja och effektivisera övergången till en digital ekonomi. Vad har öppna data för roll i de här processerna och hur kan vi skala upp lokala framgångsfaktorer?

      Celine Berggreen-Clausen, projektledare Öppna Helsingborg, Helsingborgs Stad

13.50 – 14.30

Öppna dörren till er Öppna data

Är er data tillgänglig? Går den att hitta? Går den att använda? Varför är det så svårt att använda öppna data? Inspirerande exempel och konkreta tips på hur ni kan tillgängliggöra data, utifrån en användares perspektiv.

       Victoria Wagman, programmerare, 46elks

14.30 – 14.50

Kaffe

14.50 – 15.30

Arbeta effektivt med öppna data

För att skapa öppna data som används är det många olika pusselbitar som måste finnas på plats och ett antal aktiviteter som behöver genomföras på ett bra sätt. Björn Hagström arbetar med att hjälpa myndigheterna inom eSam att komma igång med öppna data och har lång erfarenhet av liknande arbete, nu senast för Kronofogden, och han kommer visa dig vägen framåt. Fokus ligger på organisation och kultur och inte på teknik. Efteråt kommer du veta hur du ska arbeta för att organisera arbetet med öppna data.

Björn Hagström, CEO Hagström Consulting 

15.40 – 16.20

 Därför öppnade vi upp vår data

Trafikverket har under flera år arbetat aktivt med att öppna upp sin data för externa användare. Vad är det för data som tillgängliggörs och gör man? Varför började man och vilka lärdomar och erfarenheter har man dragit av arbetet?

Tommy Bylund, datasäljare, Trafikverket

16.20 – 16.40

Avslutande diskussion och frågor

Talare

Josefin Lassinantti

Josefin Lassinantti är doktorand på avdelningen Datavetenskap på Luleå tekniska universitet inom ämnet öppna data. Hon håller just nu på och avslutar sin avhandling om användningen av öppna data och har i detta arbete gjort studier av såväl svenska kommuner som internationella användningsfall. Josefin har en bakgrund som IT-konsult inom främst information management och användbarhet, och har även jobbat ett antal år som egenföretagare.

Sanja Halling är projektledare för Riksarkivets arbete med PSI och öppna data
Sanja Halling

Sanja Halling är projektledare för öppna data och PSI på Riksarkivet. Hon har tidigare arbetat på Riksarkivet, bl a Digisam, samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet med fokus på frågor kring öppna och länkade data, samordnad informationshantering, standarder och format, digitala infrastrukturer och digitalt bevarande. Sanja arbetar med breda nätverk såväl i Sverige som på en europeisk nivå.

Alexander Bjerner

Alexander Bjerner är utredare på Statskontoret. Sedan våren 2017 har han varit projektledare för Statskontorets uppföljning av myndigheternas arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande. Han är även projektledare för Statskontorets uppdrag att analysera hinder mot att vidareutnyttja öppna data.

Celine Berggreen-Clausen

Celine Berggreen-Clausen är projektledare för Öppna Helsingborg, GIS-ingenjör och arbetsgruppsledare i Urban Agenda for the EU: Digital Transition. Hon har en bakgrund inom geografi, urbana ekonomier och smartare användning av (geo)data. Sedan årsskiftet arbetar hon med att ta fram förslag på bättre reglering, finansiering och kunskapsspridning inom ramen för digitalisering i europeiska städer.

Victoria Wagman

Victoria Wagman, programmerare hos 46elks och vinnare av juryns pris i senaste Hack for Sweden.

Björn Hagström

Björn Hagström har arbetat med öppna data i 8 år inom bland annat E-delegationen, eSam, SKL, Örebro kommun, Naturvårdsverket, Kronofogden och Göteborgs stad. Han har lett arbetet med att ta fram en generell process för öppna data samt checklistor och annan stöddokumentation för arbete med öppna data. Björn Hagström tog fram den nationella vägledningen för PSI och öppna data, vidareutnyttjande.se, inom ramen för E-delegationen. Han är konsult sedan ett par år tillbaka men har tidigare varit anställd i offentlig sektor i 14 år.

Tommy Bylund

Tommy Bylund arbetar som datasäljare på Trafikverket. Han har en bakgrund inom GIS-området och har lång erfarenhet av kartdata och statiska vägdata. Tommy Bylund har arbetat med tillhandahållande av data sedan 2005 och ansvarar idag för det externa tillhandahållandet av statiska data samt den dynamiska trafikinformationen på väg- och järnväg.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I konferensavgiften ingår

  • Konferensens samtliga föredrag
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Dokumentation från föredragen

 Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive konferens, på tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura.

Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på konferens får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan konferensstart.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut föredragshållare och att ställa in konferensen. Anmäld deltagare får besked om inställd konferens senast dagen innan konferensen skulle ha arrangerats, eventuellt betald konferensavgift återbetalas om konferensen ställs in. Ersättningar därutöver utges inte.