Dokumentinfo FOKUS: Diarieföring

I årets Dokumentinfo FOKUS: Diarieföring tar vi upp flera aktuella ämnen. Vi diskuterar relationen mellan registrering av allmänna handlingar och transparenta organisationer. I Sverige finns sedan gammalt en uppfattning om att vi har en väl fungerande offentlig sektor, med organisationsformer och personal som på ett effektivt sätt står till landets och dess medborgares förfogande. En förvaltning, som kan kontrolleras av folkvalda och där transparens och en sedan länge reglerad offentlighetsprincip är fundament, och där registrering och diarieföring av allmänna handlingar utgör en del av detta fundament. Stämmer detta eller är denna bild felaktig? I ljuset av IT-skandaler och muthärvor som uppdagats de senaste åren – hur ser det ut i Sverige idag? Och hur ska den som har till uppgift att arbeta med diarieföring och övrig hantering av allmänna handlingar agera för att fullgöra sitt uppdrag så bra som möjligt?

De regler som gäller för allmänna handlingar förändras ständigt. I årets konferens redogör vi för en nyligen genomförd utredning om massutlämnande av allmänna handlingar, vi funderar kring när en intern handling är ”på annat sätt färdigställd” och, i och med det, en allmän handling. En genomgång av beslutade och föreslagna förändringar ges också.

I årets upplaga av Dokumentinfo FOKUS: Diarieföring är lagar och regler samt handlingsoffentligheten i relation till korruption i fokus.

Dessutom undrar vi om registratorer och andra som arbetar med dessa frågor har det stressigt på jobbet och vad man ska tänka på och göra för att undvika stress.

Varmt välkomna!

Till anmälan!

Konferensfakta

När

12 december 2017

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Pris

3900 kr/person+moms

Till anmälan!

Program

       Tid 
08.30 – 09.00Samling och registrering
09.00 – 09.10

Inledning, praktiska frågor

Olle Ebbinghaus,  Dokumentinfo

09.10 – 10.40

Ny lagstiftning – nya krav på myndigheterna

En ny förvaltningslag träder i kraft 2018 och en statlig utredning har föreslagit att en ny tryckfrihetsförordning ska börja gälla 2019. Lagändringarna ställer nya krav på förfarandet i både statliga och kommunala myndigheter. En viktig förändring är att begreppet myndighetsutövning försvinner i förvaltningslagen. Föredraget belyser de viktigaste nyheterna med tonvikt på frågor som gäller när en handling ska anses inkommen till en myndighet, hur ett ärende inleds och vem som är part, rätten till insyn i handläggningen, myndigheters skyldighet att kommunicera uppgifter och att motivera sina beslut. Vidare behandlas frågor om registrering och arkivering av handlingar samt skyldigheten att lämna ut uppgifter och allmänna handlingar.

Lars Bejstam, docent, Bejstam Juridik AB

10.40 – 11.00

Kaffe

11.00 – 11.40

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

I media har det rapporterats om myndigheter som fått begäran om utlämnade av allmän handling som har varit så omfattande och tidskrävande att det påverkat arbetsmiljön för de anställda. I några fall har man till och med beslutat om att kringgå offentlighetsprincipen. Regeringen beslutade 2016 att utreda vissa frågor som gällde frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling och om det fanns behov av lagstiftande åtgärder. Utredningen är nu klar och vad blev förslaget? Kommer det att bli ändringar? Och kommer det att påverka vår så grundläggande rätt att ta del av allmänna handlingar och i så fall hur?

Frida Lenberg, konsult, Dokumentinfo

11.40 – 12.40

Lunch

12.40 – 13.20

Hur vet man när en handling är färdig?

Vi tar oss an en av de luddigaste bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Den som säger att en handling som varken är expedierad, inkommen, ärenderelaterad, justerad eller arkiverad ändå kan vara allmän genom att den har blivit ”…på annat sätt färdigställd”. Går det att hitta en röd tråd i den praxis som finns kring begreppet färdigställd? Juristen och journalisten Per Hagström guidar till de viktigaste rättsfallen.

Per Hagström, jurist och journalist, Allmanhandling.se

13.30 – 14.10

Värdet av transparens i offentlig sektor

Den granskning av offentlig sektor som utförs av olika aktörer, t. ex. revisorer, bidrar till högre förtroende. Ett förtroende som utgör en grundsten i demokratin. Men för att granska krävs dokumenterad spårbarhet, att både beslut och skäl för beslut och händelser som lett fram till ett beslut dokumenteras. I vissa fall finns det tendenser till att organisationer vill visa en bra fasad utåt på bekostnad av saklig rapportering utåt och uppåt, eller att man, när man ställs inför komplexa situationer som ofta innehåller målkonflikter, agerar kortsiktigt på ett sätt som på sikt missgynnar verksamheten. I detta föredrag får vi bl.a. ta del av resonemang kring transparens, allmänna handlingar, revision och ansvarsutkrävande.

Annette Olofsson, internrevisionschef, Transportstyrelsen

14.10 – 14.30

 Kaffe

14.30 – 15.10

Korruption ska bekämpas med öppenhet!

Korruption innebär resursslöseri och minskar tilliten i samhället. Under året som gått har flera misstänkta korruptionsskandaler rapporterats. Statens Fastighetsverk, Polismyndigheten och Transportstyrelsen är exempel på myndigheter där korruption och oegentligheter avslöjats tack vare öppenheten som är grundregel i den offentliga sektorn. Men utkontraktering och privatisering av det offentliga uppdraget sker i ökande utsträckning. Vad händer då med offentlighetsprincipen? Hur medvetna är statstjänstemän och de som arbetar i offentligt finansierad verksamhet om att medborgarna är deras uppdragsgivare? Försöker våra politiker och tjänstemän ibland att dölja vad som diskuteras i slutna rum? Eller är det it-tekniker och hackare som har makten i vår digitaliserade tillvaro?

Ulla Andrén, ordförande i Transparency International Sverige

15.20 – 16.20

Om stress och hållbarhet

Arbetslivet är inte bara allt mer gränslöst, det kräver dessutom att vi ska klara av att hantera ständiga förändringar och ovisshet. Dagligen hör vi att många upplever sig stressade. Detta gäller inte minst personer som arbetar med informationshantering och diarieföring. Hur märks denna stress – fysiologiskt, känslomässigt och beteendemässigt? Och vad kan vi göra för att minska stressen? I detta föredrag får vi ta del av en vägledning i vad stress är och vad vi kan göra för att bli mer hållbara i vår samtid.

Kerstin Jeding, leg psykolog och fil dr, Stressmottagningen

16.20 – 16.30

 Avslutande diskussion och frågor

Talare

Frida Lenberg

Frida Lenberg är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn, som nu arbetar som konsult på Dokumentinfo. Hon har bland annat lett arbete med införande av ärendehanteringssystem och arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar.

Lars Bejstam

Lars Bejstam är juris doktor och docent i förvaltningsrätt och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Han är konsult åt myndigheter och företag och är flitigt anlitad som föreläsare. Lars är särskilt intresserad av förvaltningsförfarandet och frågor om offentlighet och sekretess.

Annette Olofsson

Annette Olofsson är chef för internrevision på Transportstyrelsen. Annette har mångårig erfarenhet som revisionschef och revisor i statlig, kommunal och privat sektor. Hon är ekonomie magister och certifierad i offentlig revision. Annette har nyligen uppmärksammats för att ha varnat Transportstyrelsens styrelse om generaldirektörens avsteg från lagar.

Ulla Andrén

Ulla Andrén är agronom med ekonomisk inriktning och har arbetat med utvecklingsfrågor under större delen av sin karriär. Hon har bl.a. varit avdelningschef på Sida och ambassadör i Mocambique och arbetar för närvarande på Sida med migration och utveckling.
TI Sverige vill öka medvetenheten om korruptionen och dess skadeverkningar i Sverige och arbetar med att främja öppenhet, ansvar och integritet.

Per Hagström

Per Hagström har under lång tid bevakat myndigheter som journalist på nyhetsbyrå, tidningar och i radio. Vid sidan av journalistjobbet driver han Allmanhandling.se som är Utgivarnas sajt om offentlighetsprincipen samt Utgivarnas Öppenhetsforum dit allmänheten kan vända sig med frågor om offentlighet- och sekretess.

Kerstin Jeding

Kerstin Jeding är legitimerad psykolog och fil dr. Kerstin har disputerat i social arbetsmiljö, stress och hälsa vid University of Oxford, England. Hon är författare till böcker som ”29 sidor mot stress” och ”29 sidor mot sömnbesvär”. Idag arbetar hon som psykolog och programsamordnare vid Stressmottagningen (se Stressmottagningen.se).

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I konferensavgiften ingår

  • Konferensens samtliga föredrag
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Dokumentation från föredragen

 Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive konferens, på tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura.

Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på konferens får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan konferensstart.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut föredragshållare och att ställa in konferensen. Anmäld deltagare får besked om inställd konferens senast dagen innan konferensen skulle ha arrangerats, eventuellt betald konferensavgift återbetalas om konferensen ställs in. Ersättningar därutöver utges inte.