Dokumentinfo FOKUS: Informationshantering

Välkommen till Dokumentinfos konferens FOKUS: Informationshantering (i Skåne), där vi tittar närmare på det alltid aktuella ämnet: Informationshantering

Informationsmängden ökar hela tiden. Aldrig förr har vi skapat så mycket information, som vi måste kunna använda, värdera, skydda, lagra och söka fram för att fullgöra våra arbetsuppgifter.

Informationen är en strategisk resurs och en viktig tillgång för varje organisation, myndighet och företag och bör behandlas därefter. Vi måste hantera den på sådant sätt så att vi lätt kan hitta den när vi behöver den. En väl fungerande informationshantering är en förutsättning för att verksamheten ska bedrivas effektivt.

Ordning och reda i informationsflödet

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av ordning och reda i det stora informationsflöde som en organisation har att hantera. Under dagen får vi bland annat ta del av praktikfall från Luftfartsverket som berättar om hur de effektiviserade sin informationshantering och Regionarkivet i Lund delger oss sina tankar om informationsförsörjningen.

Konferensen tar upp aktuella frågeställningar, såsom:

  • Vilka byggstenar behövs i informationshanteringen?
  • Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) informationshanteringen?
  • Hur hittar vi bland all information?

Varmt välkommen till Lund den 10 oktober!

 

Till anmälan!

Konferensfakta

När

10 oktober 2017

Plats

Medicon Village, Lund

Pris

3900 kr/person+moms

Till anmälan!

Program

Tid 
08.30 – 09.00Samling och registrering
09.00 – 09.20

Inledning

Christer Atterling, Dokumentinfo

09.20 – 10.00

Informationshantering – vilka byggstenar behövs?

När det kommer till informationshantering har vi nog alla hört frasen ”rätt information i rätt tid till rätt person”, men vad innebär det?
I detta föredrag får vi ta del av en kort introduktion till de byggstenar som Dokumentinfo rekommenderar att man tar hänsyn till. Det är inte bara ingredienserna som är viktiga utan i vilken ordning saker och ting görs.
Syftet med föredraget är att peka på viktiga delar av alla informationsprojekt, oavsett målgrupp.

Christer Atterling, Dokumentinfo

10.00 – 10.20Kaffe
10.20 – 11.10

Informationsförsörjning i framkant

Med avstamp i en traditionell arkivorganisation har Regionarkivet sedan 2012 tagit ett samlat och strategiskt grepp om hela informationsförsörjningen i Region Skåne. I dag har verksamhetsområdet ett drygt 100-tal medarbetare som sysslar med styrning, förvaltning, digitalisering och tillgängliggörande av information. I föredraget får ni ta del av tankarna och arbetet bakom denna utveckling.

Jörgen Andersson, Regionarkivet Arkivcentrum syd

11.10 – 12.00

Så skapade vi en medborgarportal, med all information samlad och god säkerhet

I föredraget presenteras Lomma kommuns arbete med att skapa självservice och insyn för invånare i alla led. Ärendehantering samordnas i alla kanaler och kostnader minskas genom en sammanhängande och integrerad lösning för engagemang, eTjänster, synpunktshantering, felanmälan och kontaktcenter. I lösningen ingår även stöd för handläggning och utförande. 

Patrik Flensburg, Lomma kommun

12.00 – 13.00

Lunch 

13.00 – 13.50

Luftfartsverket – en resa från flera dokument- och ärendesystem till ett

LFV har ersatt flera tidigare dokument-/diariesystem med separat mallhantering och systemregister mot ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem där alla funktioner är inkluderade. Föredraget handlar om projektet; vad som gick bra och mindre bra, vad som skulle gjorts annorlunda med facit i hand. Vi får även ta del av fortsatt vidareutveckling inom ramen för förvaltningen och den närmaste framtiden inom detta område, t ex gallring och förberedelser inför e-arkivering.

Anneli Davidsson och Sandra Palm, Luftfartsverket

13.50 – 14.40

Sökmotorn är död – hur skapar vi hittbarhet i framtiden?

Föredraget ger oss en inblick i utveckling och trender inom verksamhetssök och hittbarhet. Hur kommer vi de kommande åren använda sök för att få svar på våra verksamhetsfrågor och skapa insikter. Vi diskuterar begrepp som sökdriven Business Intelligence, Insight Engines och Chatbots.

Fredrick Clase, Findwise 

14.40 – 15.00

Kaffe

15.00 – 15.50

GDPR: sluta skrämmas – skapa värde!

I det här föredraget tar vi del av hur det nya direktivet kring skydd av persondata, (GDPR – General Data Privacy Regulation) är något som ska användas för att skapa värde – inte bara något som måste efterlevas. Många aktörer använder idag GDPR för att skrämma kunder till att köpa tjänster – denna presentation fokuserar istället på det värde som verksamheter ska fokusera på vid en implementation.

Jonas Halldin, Zacco 

15.50 – 16.10Avslutande diskussion
  

 

Talare

Christer Atterling

Christer har arbetat med informationshantering sedan 2002. Han var chef för Region Skånes eArkiv från starten 2010 fram till april 2016 och jobbade innan dess på AstraZeneca som Information manager/Knowledge Manager. Sedan 1 maj 2016 är Christer konsult på Dokumentinfo.

Jonas Halldin

Jonas Halldin har arbetat inom Informations & IT-säkerhetsområdet sen 2002. Tolkning, implementation och revision av lagar och ramverk är Jonas specialistområde där han jobbat med bl.a. GDPR. Idag ansvarar Jonas för affärsområdet Cyber Security Services på Zacco A/S.

Fredrick Clase

Fredrick Clase arbetar som affärsutvecklare på Findwise. Rollen är att hjälpa kunder att hitta svar på verksamhetsfrågor genom att tillgängliggöra och koppla samman data ur kundernas olika datakällor. Fredrick har lång erfarenhet av sökdrivna onlinetjänster, som exempelvis den världsledande mediasöktjänsten Meltwater.

Anneli Davidsson

Anneli började som kontorist/sekreterare på KONE Hissar AB i början av 80-talet och slutade 1996 efter att även ha jobbat några år som Sveriges första kvinnliga hissmontör. Efter en IT-utbildning mellan 1994-1996 började hon på IT-avdelningen på Luftfartsverket, LFV, och är numera systemansvarig för ett antal administrativa IT-system – bl.a. inom dokument- och ärendehantering.

Sandra Palm

Sandra har bakgrund inom bland annat chefskap, dokument/ verksamhetsinformationsstyrning och hantering samt kvalitets- och miljöområdet. Hon har erfarenhet av införande av flera olika dokument- och ärendehanteringssystem både inom offentliga- och föreningsorganisationer. Erfarenhet finns från både statlig, privat och ideell verksamhet. Hon jobbar för nuvarande som inspektör på Transportstyrelsen. Sandra har studerat arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Jörgen Andersson

Jörgen Andersson är regionarkivarie och områdeschef i Region Skåne. Han har tidigare arbetat som universitetsarkivarie vid Lunds universitet och är en av initiativtagarna till Arkivcentrum Syd i Lund.

Patrik Flensburg

Patrik har jobbat i Lomma kommun i tio år och är chef för Serviceavdelningen. Serviceavdelningen består av följande verksamheter: IT, kontaktcenter och kontorsservice. Patrik har ett förflutet i Malmö stad där han jobbat med IT-frågor. Han brinner för verksamhetsutveckling samt digitalisering för både medarbetare och Lomma kommuns invånare.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I konferensavgiften ingår

  • Konferensens samtliga föredrag
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Dokumentation från föredragen

 Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive konferens, på tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura.

Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på konferens får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan konferensstart.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut föredragshållare och att ställa in konferensen. Anmäld deltagare får besked om inställd konferens senast dagen innan konferensen skulle ha arrangerats, eventuellt betald konferensavgift återbetalas om konferensen ställs in. Ersättningar därutöver utges inte.