Kvarhållna handlingar allmänna

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen
24 jun 2019

Kvarhållna handlingar ställd till intagen fånge allmänna handlingar

//
Kommentarer0

En person begärde hos Kriminalvården att få ta del av vissa handlingar som utgjorde en del av en försändelse adresserad till en person som var intagen på en anstalt. Försändelsen hade granskats och Kriminalvården hade beslutat att kvarhålla de aktuella handlingarna. Kriminalvården avslog begäran eftersom de ansåg att handlingen inte var allmän. Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att handlingarna är allmänna men belagd med sekretess.

Kriminalvårdens uppfattning är att handlingarna anses ha lämnats in till myndigheten endast för befordran till den intagne. Undantaget för befordran av brev var därför tillämpligt. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det aktuella undantaget i tryckfrihetsförordningen bara är möjligt att tillämpa när myndighetens befattning med brevet är begränsat till att vidarebefordra detta till någon.

Läs domen här