Personlig integritet

Forskning
13 aug 2018

Lagrådsremiss: Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

//
Kommentarer0

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Det föreslås ändringar i

  • lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
  • lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  • lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, och
  • lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer på regeringen.se