Handlingsoffentlighet

Dokumentinfo FOKUS: Allmän handling
5 maj 2017

Med fokus på allmänna handlingar

//
Kommentarer0

I onsdags 3 maj samlades ett 30-tal förväntansfulla deltagare i ett soligt Stockholm för att ta del av vad konferensen Dokumentinfo FOKUS: Allmän handling hade att erbjuda. Tema för dagen var lagstiftning kring allmänna handlingar och hur dessa regelverk påverkas av den nya tekniken, samt klargöra de situationer där lagstiftningen är svårtolkad. Dagens sju föredrag varvades med förfriskningar, lunch och berikande diskussioner.
Konferensens första talare, Daniel Westman, inledde med föredraget Handlingsoffentligheten i en ny miljö. Med den nuvarande Tryckfrihetsförordningen skapad med pappershandlingar i åtanke satte Daniel fingret på hur tolkningar av den försvåras i en digital miljö. När ska digitala handlingar betraktas som upprättade och inkomna? Hur ska nya kommunikationssätt som chatforum och epost hanteras? Vad händer när myndighetens yttre gräns ökar och nya projektplatser och samverkansformer bildas?
Mattias Axell och Malin Isaksson fortsatte dagen med att informera om projektet Undervaka.se som verkar för att utbilda och öka intresset för offentlighetsprincipen hos medborgare, journalister och myndigheter. Projektet utför granskningar av kommuners informationstillgänglighet och förespråkar insynsportaler såsom fragastaten.se för en förbättrad tillgång på allmänna handlingar för allmänheten.
I författaren och journalisten Johan Erikssons presentation, Öppenhetsindex: på jakt efter Sveriges öppnaste myndighet, belystes avsaknaden av mätbarhet i myndigheters arbete med offentlighetsprincipen. Johan arbetar idag med att skapa ett öppenhetsindex för att med olika indikatorer kunna föra statistik över öppenheten hos myndigheter. En kartläggning som Johan menar kan synliggöra förbättringsmöjligheter och användas för kompetensutveckling samt läromedel för nyanställda i arbetet med allmänna handlingar.
Nästa år börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla vilket för med sig en rad frågeställningar och ovisshet inför framtiden. Göran Rydeberg från Stockholms universitet redogjorde för de största skillnaderna mot personuppgiftslagen och lyfte fram de risker, utmaningar och konsekvenser som den nya lagen innebär.
Efter lunchen intog Dokumentinfos Olle Ebbinghaus talarstolen och delade med sig av sina erfarenheter av hur allmänna handlingar kan hanteras på ”projektplatser” utifrån ett praktikfall. I relationen mellan myndighetspersonal och externa aktörer lyftes olika scenarion, där vem som ”äger” projektplatsen, hur tillgången och åtkomsten till den ser ut samt vilken information som finns där, är avgörande i bedömningen av vilken information som blir allmänna handlingar och när det händer.
Därefter var det dags för Nils Funckes När öppenheten slutar tar meddelarfriheten över. Genomgången visade på våra rättigheter och skyldigheter relaterat till meddelarfrihet och meddelarskydd och den okunskap som finns. Med pricksäkra exempel framfördes de brister som fortfarande råder i myndigheters policydokument.
Dagens sista talare var Per Hagström, ansvarig utgivare på sajten Allmanhanding.se dit allmänheten kan vända sig med frågor om offentlighet och sekretess. Föredraget lyfte hur allmänhetens rätt och intresse av insyn möter myndigheters möjligheter, begränsningar och skyldigheter samt vad som kan underlätta för allmänheten att hitta rätt i informationsmängden.
Vi tackar konferensdeltagare och talare för en lärorik dag med förhoppningar att ses på något av höstens evenemang!