Koncept som förenklar

En uppgift - en gång
21 jan 2020

MinaData – ett koncept för personcentrerad informationshantering

//
Kommentarer0

eSam har har arbetat fram rapporten MinaData – ett koncept för personcentrerad informationshantering. Rapporten publicerades strax före jul.

Konceptet personcentrerad informationshantering kompletterar informationshanteringen som förekommer mellan offentliga organisationer och som bl.a. regleras av registerförfattningar. Privatpersoner är aktiva i det digitala ekosystemet med sina personuppgifter. Konceptet konkretiserar hur man som privatperson kan få stöd i att hantera sina rättigheter på ett sätt som säkerställer den personliga integriteten. Det handlar också om att kunna hantera data som kommer från privata organisationer

I relationen mellan privatpersoner och offentliga organisationer är det krångligt att försöka definiera ett informationsägarskap. Offentliga organisationer registerför och behandlar data om privatpersoner med olika ändamål. Privatpersoner bidrar med informationen som offentliga organisationer registerför i stor utsträckning och har rätt att ta del av den information som offentliga organisationer besitter relaterad till den egna personen. Det är svårt att i en sådan situation hitta en ändamålsenlig beskrivning av hur ett informationsägarskap fördelas i traditionell mening.

Tanken ”en-uppgift-en-gång”, d.v.s. att företag och privatpersoner inte ska behöva återupprepa uppgifter de en gång lämnat. Inom det offentliga finns här två huvudvägar att gå för att uppnå detta. Antingen en kraftigt utökad delning av information mellan offentliga aktörer eller MinaData-vägen. Den första vägen är mycket svårframkomlig och tidskrävande då varje ny datadelning måste prövas i minsta detalj ur massor av aspekter och ny registerlagstiftning tas fram.

Den andra vägen, MinaData, har mer gynnsamma förutsättningar för att vara mer framkomlig eftersom det här framförallt handlar om att skapa strukturer för att tillgängliggöra data för privatperson och företag. Själva delningen i sig är här helt okontroversiell eftersom det är privatperson och företag som avgör när den ska få ske.

eSams rapport finns här