PSI och öppna data

1 dec 2016

Möjligheterna med öppna data – Intervju med Sanja Halling

//
Kommentarer0

Dokumentinfo kontaktade Sanja Halling, projektledare för Riksarkivets regeringsuppdrag om öppna data, för att få svar på några frågor kring öppna data och PSI.

Dokumentinfo: Varför tycker du att man ska arbeta med öppna data?

Sanja: Öppna data skapar nya möjligheter till kostnadseffektiv hantering och ökad tillgång till samhällsinformation som olika aktörer kan använda i lärande, beslut, varor och innovativa tjänster. De nya digitala arenorna skapar möjligheter för allmänheten att ta del av information tvärs över sektorsgränserna vilket ger en fördjupad mening och innebörd.

Dokumentinfo: Hur ser du på Riksarkivets roll när det gäller öppna data och PSI?

Sanja: Riksarkivets roll blir att främja statliga myndigheters arbete med att öka mängder öppna data och informationen som tillhandahålls för vidareutnyttjande. En del i arbetet blir att inspirera, motivera och stödja myndigheterna i arbetet med att öka användbarhet av information samt publicering genom webbplatsen oppnadata.se.

Dokumentinfo: Hur tror du att offentlighetsprincipen påverkar myndigheternas syn på öppna data och PSI-frågor?

Sanja: Offentlighetsprincipen gör det möjligt att ta del av allmänna handlingar. Genom PSI och öppna data möjliggör man även nya former för delaktighet i samhällets olika processer, vilket också bidrar till att skapa ökad insyn och en ökad livskvalitet för medborgarna.

Dokumentinfo: Berätta kort om dig själv och dina kommande arbetsuppgifter som projektledare på Riksarkivet

Sanja: Enligt uppdraget ska Riksarkivet:
– samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar
– stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer
– förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se
– ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt
– ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

När jag tillträder tjänsten i januari blir mina första arbetsuppgifter att ta fram en projektplan, bemanna projektgruppen och ta fram en intressentanalys.

Som utredare på Digisam har jag arbetat med frågor kring öppna och länkade data, standarder och format, digitalt bevarande och digitala infrastrukturer och tidigare har jag arbetat med digitaliseringsfrågor på Riksarkivet. Jag arbetar med breda nätverk såväl i Sverige som på en europeisk nivå.

 

Läs mer om FOKUS: PSI och öppna data