IT-incidenter

Ökade krav på statliga myndigheter
29 apr 2019

MSB vill förbättra it-incidentrapporteringen från statliga myndigheter

//
Kommentarer0

MSB tog emot nästan 300 it-incidentrapporter från statliga myndigheter 2018.

– Antalet rapporterade incidenter ligger på ungefär samma nivå som förra året, men vi bedömer att fler kan rapportera mer. För att nå dit kommer vi att vidta ett antal åtgärder under året, inte minst kommer vi att se över våra föreskrifter för it-incidentrapportering för statliga myndigheter, och vi kommer att arbeta närmare myndigheterna för att ge det stöd som krävs för att vända utvecklingen, säger Dan Eliasson, generaldirektör för MSB.

MSB kommer att revidera och förtydliga nuvarande föreskrifter om it-incidentrapportering för statliga myndigheter under 2019. Även MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet kommer att revideras för att skärpa kraven på myndigheternas informationssäkerhetsarbete. MSB kommer också öka kraven på myndigheternas interna incidenthanteringsprocess genom nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder.

Angrepp utgör den största incidentkategorin med ungefär en fjärdedel av de rapporterade it-incidenterna. Därefter följer Oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur samt Störning i driftmiljö och Handhavandefel. Vid en separat genomgång av konsekvenskategorierna Informationsläckage eller -förlust, Informationsförvanskning och Hindrad tillgång till information framgår det av rapporteringen att Hindrad tillgång till information och Informationsläckage eller -förlust anges som en aktuell kategori i vardera 20% av rapporterna. Informationsförvanskning förekommer betydligt mer sällan.

It-incidenter gällande handhavandefel handlar oftast om att uppdateringar inte fungerat som det var tänkt på grund av felkonfigurering. Det kan även röra sig om incidenter som uppstått till följd av att personal gjort felaktiga inställningar i system som sedan gör att hela eller delar av systemen inte fungerar som de ska.

Läs hela Årsrapport it-incidentrapportering 2018 på msb.se