PSI

Öppna data
4 nov 2016

Offentlig information för vidareutnyttjande och öppna data

//
Kommentarer0

Att information från den offentliga sektorn har ett värde är inget nytt. I hundratals år har offentlig förvaltning samlat in information och data från medborgarna för att exempelvis kunna ta ut skatter, sköta sin verksamhet och utföra sitt uppdrag. Informationen har då haft ett värde för myndigheterna själva. Handlingarna har samlats och arkiverats i myndighetsarkiven med syfte att bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de ska tillgodose:
• rätten att ta del av allmänna handlingar,
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
• forskningens behov.
Kan information ha ett annat värde än att tillgodose dessa syften? Ja, i alla fall enligt EU-kommissionen. År 2003 kom ett direktiv (2003/98/EC) som syftade till att göra offentlig information mer tillgänglig. Kommissionen menade att information som uppstår och produceras inom offentlig förvaltningen har ett ekonomiskt värde och kan bidra till en samhällsekonomisk utveckling om den kan användas av privata aktörer för att skapa tjänster, såsom appar eller andra digitala produkter, alltså helt enkelt kunna vidareutnyttjas.
År 2010 infördes direktivet i svensk lagstiftning i och med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566), den så kallade PSI-lagen. PSI är en förkortning av Public Sector Information, alltså information från den offentliga förvaltningen.
PSI-lagen syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen avser också att förhindra att myndigheter beslutar om villkor för vidareutnyttjande av handlingar som begränsar konkurrensen.
Denna lag reglerar dock inte vilken information eller vilka handlingar som kan tillgängliggöras. Det är annan lagstiftning, som till exempel tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen som reglerar detta.

Värdefull information, ur både ekonomisk och demokratisk synvinkel

Genom att sammanställa, bearbeta och göra information sökbar kan den användas för att utveckla nya tjänster, vilket i sin tur kan leda till en positiv samhällsekonomisk utveckling. Genom att myndigheter tillgängliggör sin information ökar också insynen och kan göra medborgarna mer delaktiga i beslut som myndigheterna fattar.
Den tekniska utvecklingen tillsammans med digitaliseringen av den offentliga förvaltningen har också förbättrat förutsättningarna för myndigheter att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande och för medborgarna att vidareutnyttja den.

PSI och öppna data

Tillsammans med PSI nämns ofta öppna data. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och sprida utan villkor eller kostnader. Öppna data ska bland annat vara
• tillgänglig
• maskinläsbar
• fri
• i ett öppet format
Skillnaden mellan PSI-data och öppna data är att information enligt PSI-lagen inte behöver vara villkorsfri. Eftersom myndigheter kan sätta villkor för hur informationen får användas och avgifter får tas ut är offentliga data inte alltid öppna data.

Riksarkivets roll inom PSI och öppna data

Det finns starka politiska signaler att myndigheter ska främja vidareutnyttjandet av sin information och då även tillgängliggöra den som öppna data. Den 1 juli 2015 ändrades PSI-lagen och bland annat ska alla statliga myndigheter nu publicera en förteckning över den information som kan tillhandahållas elektroniskt. Riksarkivet har fått ansvar att föreskriva om hur förteckningen ska se ut och i juni 2016 fick myndigheten även ett regeringsuppdrag, som bland annat innebär att Riksarkivet ska stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer och förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se från och med 1 juli 2016.

Offentlighetsprincipen sätter stopp?

Allt fler myndigheter och kommuner publicerar information som öppna data. Det handlar om ekonomisk information, miljöinformation och geografisk information. På så sätt har privata aktörer möjlighet att återanvända detta för att skapa digitala tjänster. Enligt flera undersökningar går det dock långsamt och osäkerheten är stor hos den offentliga förvaltningen vilken information som kan tillgängliggöras för vidareutnyttjande och som öppna data. Kanske bidrar även offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar till att tillgängliggörandet av information går långsamt. Vill medborgarna ta del av myndigheternas information är det ju bara att begära ut dem eller hur? Kan det vara så paradoxalt att offentlighetsprincipen till viss del hindrar medborgarna att ta del av offentlig information?

Den 9 februari 2017 arrangerar Dokumentinfo en konferens om PSI och öppna data.

Läs mer om konferensen PSI och öppna data