Jörgen Ekblad om PLM

Hur ska man implementera PLM?
18 jun 2018

PLM och informationshantering

//
Kommentarer0

Information om produkter och produktutveckling är mycket väsentlig för en effektiv utveckling och hantering av produkter. PLM (Prodcut Lifecycle Management) är akronymen som ofta används i dessa sammanhang. PLM-system används för att information om produkten under hela dess livscykel, och här hanteras all information om produkten. Informationen kan versionshanteras och olika informationsobjekt som rör produkten kan relateras till varandra. PLM-system skall stödja samtliga processer som rör utvekling och hanteringen av en produkt under hela produktens livscykel för alla intressenter som är delaktiga på ett eller annat sätt. Detta inkluderar ofta flera samarbetande företag och användaren av produkten.

Dokumentinfo har träffat Jörgen Ekblad från QCM som har lång erfarenhet av PLM och som medverkar i Dokumentinfos konferens i Lund den 7 november

Dokumentinfo: Berätta lite om PLM och dess koppling till andra förkortningar (PDM, PIM)

Jörgen: PLM är sättet hur man hanterar information kopplad till produkten under hela dess livscykel – enkelt beskrivet från idé till att produkten inte längre säljs eller att reservdelar till produkten behöver tillhandahållas.
PLM innefattar även processen för att hantera produktinformation, medan PDM handlar om datahantering.

En produkt beskrivs från start av krav. Produkten utvecklas och testas innan volymproduktion. Mycket av produktinformationen föds under utveckling och hanteras i PLM men är även en del av säljinformationen (Product Information Management). En produkt är gjort i ett visst material med en viss färg. Exempelvis kan en bil anges vara ”Ice vit” i säljsammanhang, medan den för leverantören har en färgkod som motsvaras av ”Ice vit”. I PLM tar man oftast hänsyn till både och.

Vissa länder och myndigheter har höga krav på härkomst, vilken gruva kommer mineralerna från, var har träden växt som möbeln är byggd av? Vilka kemiska substanser finns i produkten?
Spårbarheten blir allt viktigare för att leva upp till myndighetskrav och att dokumentation inom logistiken blir effektiv.

Dokumentinfo: Vad ska man tänka på när man implementerar PLM?

Jörgen: Företag med produktutveckling har implementerat PLM i någon form. Oftast börjar det att man tar fram dokument, CAD-modeller och ritningar för att skicka till en leverantör. När man vill ha kontroll över förändringar och när produktfloran växer är det komplext att hantera informationen i tex Excel. En annan utmaning om man vill växa internationellt är att hantera regulativa krav från olika marknader. Samma produkt kan behöva varianthanteras, dvs skapa ”nya” produkter på en del marknader, tex för att en text eller märkning skiljer.

Det man skall tänka på är att ett nytt IT-system inte löser eventuella problem. Börja med hur man arbetar idag och hur man vill arbeta effektivare framöver. Vilka behov finns? Utveckla ett gemensamt ”företagsspråk” med definitioner och regelverk. Ställ frågor: Vad är en produkt? Vad är ett material? Vad är en Bill of Material? Hur samarbetar vi med leverantörer och tillverkare? Var finns data i befintlig miljö?
Men först och främst glöm inte bort människan och betydelsen av ett gemensamt mål i ett förändringsprojekt som går korsfunktionellt i en organisation.
När allt detta har kommit en bit på vägen är det dags att kontakta systemleverantörer för utvärdering.

Några förkortningar som är vanligt förekommande;

PLM = Product Lifecycle Management

PDM = Product Data management

PIM = Product Information Management

ERP = Enterprise Resource management

SRM = Supplier Relationship Management