FGS

Redovisning av regeringsuppdrag
4 mar 2019

Regeringsuppdrag om förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)

//
Kommentarer0

En FGS är en specifikation som beskriver hur information ska struktureras, märkas med metadata och paketeras när den överförs mellan olika verksamhetssystem eller till ett e-arkiv. De kan användas vid informationsutbyten, vid byten av system och som underlag vid utveckling av e-tjänster.

Inom eARD-projektet (2011-2014) som startades på initiativ av e-delegationen arbetade man med FGSer. Projektet resultat övertogs av en förvaltningsorganisation hos Riksarkivets som arbetat vidare med FGS:er sedan dess.

Under 2017 och 2018 hade Riksarkivet i uppdrag från regeringen att arbeta med utveckling av FGS:er för den digitala förvaltningens behov. Uppdraget slutredovisades till finansdepartementet förra veckan, den 27 februari. Av regleringsbrevet framgår det att det i första hand ska tas fram FGS:er för statliga myndigheter samt att arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta sig till en gemensam e-arkivtjänst.

I den korta rapporten framhåller Riksarkivet följande resultat av uppdraget

  • Riksarkivet har tagit fram FGS:er för 5 informationstyper och ett antal vägledningar
  • Riksarkivet deltar i arbetet med Common Specifications (CS) inom EU
  • Riksarkivet har arbetat med rådgivning och främjande av FGS-konceptet inom den offentliga förvaltningen
  • Riksarkivet har under 2019 genomfört en enkätundersökning

Riksarkivet föreslår också framtida åtgärder:

  • Tydligare styrning
  • Tydligt förvaltningsansvar
  • Stärkta resurser
  • Ökade främjandeinsatser
  • Deltagande i EU:s arbete med Common Specifications (CS)

När det gäller styrning skriver Riksarkivet i rapporten: ”Regeringen bör i sin styrning av statliga myndigheter ställa tydliga och riktade krav när dessa ges uppdrag som rör utvecklingen av den digitala förvaltningen. FGS:er bör pekas ut som en komponent i den nationella digitala infrastrukturen och hanteras tillsammans med övriga komponenter.”

Om förvaltningsansvaret för FGS:er: ”Det är också viktigt att det så snart som möjligt fastställs var ansvaret för förvaltningen av FGS:er ska placeras och vad ansvaret innefattar. Som tidigare framförts i delredovisningen från 2018 så bedömer Riksarkivet att en effektiv hantering av FGS:erna förutsätter att ett samlat och tydligt förvaltnings- och utvecklingsansvar ges till en enda myndighet.” Denna enda myndighet är Riksarkivet och uppdraget bör formaliseras genom ändring i Riksarkivets instruktion.

Läs redovisningen här