Långsam utveckling av e-tjänster

Skyddet för känsliga personuppgifter brister
27 maj 2019

Skydd för personuppgifter i socialtjänsten kan förbättras

//
Kommentarer0

I Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 redogör myndigheten för den senaste enkätundersökning om e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna visar att utvecklingen är ojämn.

De personuppgifter som hanteras av socialtjänsten är lika känsliga som de som hanteras i hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om information om missbruk, om familjesituation, om fysiska och psykiska funktionshinder, om ekonomi. Därför är det mycket viktigt att enbart behöriga personer har tillgång till dem, och då krävs en så kallad stark autentisering (exempelvis id-kort och en personlig kod). Det är endast 13 procent av kommunerna som uppger att de har stark autentisering för samtliga system som behandlar personuppgifter.

Socialstyrelsen konstaterar att utvecklingen av e-tjänster inom socialtjänsten är svag. Att inte erbjuda den enskilda möjligheten att kommunicera, boka tid med sin handläggare eller ansöka om bistånd digitalt innebär en begränsning för den enskilda att själv styra över sin kontakt med socialtjänsten. Många andra samhällsfunktioner erbjuder självservice och digitala kommunikationskanaler, vilket medför en större tillgänglighet och att kontakterna mellan den enskilda och myndigheten till större del sker på den enskildas villkor. I takt med att kommunerna inför e-tjänster behöver de vidare försäkra sig om att webbsidor och e-tjänster är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Det här är sjätte året som Socialstyrelsen redovisar uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Rapporten bygger på nyckeltal som Socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med regionala e-hälsosamordnare och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Digitaliseringskommissionen och Myndigheten för delaktighet. Nyckeltalen är baserade på intentionerna i e-hälsostrategin från 2010, Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, och de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan staten och SKL 2013 om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten.

Läs socialstyrelsens rapport här