Anpassade utbildningar – vi gör det gärna även på distans via video!

Vill du ha en utbildning som tar avstamp i just din organisation och er situation just nu? Du kanske vill ha en utbildning för alla registratorer och arkivarier samtidigt där utrymme för interna diskussioner ges under kunnig ledning? Du kanske vill ha en riktad utbildning till hela projektgruppen vid uppstart för att alla ska ha samma kunskapsgrund om informationshantering? Du vill kanske ha en tretimmars genomgång eller ett helt kurspaket?

Vi sätter samman anpassade utbildningar efter just dina önskemål och behov. Du bestämmer vilka moment som ska ingå och vilka mål utbildningen har. Tillsammans går vi igenom hur stor andel som ska vara föreläsning, övning eller diskussion, vi kan till exempel ha övningar med just er information som grund. Diskussioner kan göras strukturerade så att de direkt kan utgöra input till ert nästa steg.

Vi genomför många anpassade utbildningar per år. Våra utbildningar hålls av professionella och engagerade utbildningsledare med stor kunskap inom området informationshantering.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg.

Kontakta oss gärna för att se vad vi kan erbjuda just dig och din organisation.

Nätverksträff för registratorer och arkivassistenter – statlig myndighet 2018

En nystart av nätverket för registratorer och arkivassistenter skulle ske hos en statlig myndighet med anställda över hela landet, nätverket bestod av ett 50-tal personer. Vi satte oss tillsammans med verksarkivarien under en heldag och arbetade fram en utbildning på två dagar. Som grund för utbildningen använde vi ”Arkivera i praktiken” och ”Diarieföra i praktiken” men innehållet anpassades efter myndighetens interna regelverk. Till övningarna tog vi även tillsamman fram exempel från myndighetens egna dokument så att deltagarna skulle känna igen sig i materialet.

Det blev två intensiva dagar med mycket skratt men även många uppslag för verksarkivarien att arbeta vidare utifrån.

Stöd i GDPR-arbetet – Privat bolag 2018

Kunden hade behov av konkret stöd i samband med införandet av GDPR. Det handlade om att ta fram policydokument och rutiner för behandlingen av personuppgifter.

Vi hjälpte till med att ta fram integritetspolicy, skapa rutiner för personuppgiftsbehandling, samt ta fram ett register för behandling av personuppgifter. Dokumenten lämnades över till kunden för fortsatt förvaltning.

Ta fram arkivredovisning och uppdatera styrande dokument inom arkivverksamheten – Statlig myndighet 2018

Myndigheten behövde ta fram en ny arkivredovisning som uppfyllde Riksarkivets föreskrifter. Därtill fanns behov att uppdatera gallringsbeslut, ta fram en strategi för bevarande samt lämna råd för diarieföring, gallring och arkivlokaler. Myndigheten önskade också stöd i samband med inspektion av Riksarkivet.

Vi genomförde möten med verksamheten där arkivredovisningen togs fram. Övriga dokument uppdaterades. Vi deltog som expertstöd vid inspektionen av Riksarkivet. Arbetet sammanställdes även i en rapport med rekommendationer för fortsatt förvaltning av arkivredovisningen och för en framtida digital diarieföring.