Dokumentinfo – experter på informationshantering

Vi är ett oberoende konsultföretag som arbetar med informationshantering. Vi är experter på informations-, ärende- och arkivhantering och erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar inom området. Vi har alltid kundens bästa för ögonen och sätter verksamheten i fokus, inte teknikval, IT-produkter eller leverantörsspecifika lösningar. Vi eftersträvar lösningar för våra kunder som är kostnadseffektiva, stöder kärnverksamheten och lever upp till lagar och regler.

Våra konsulter har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling med informationshantering i fokus. Vi skapar strukturer och interna regler som passar verksamhet, individer och IT-system och följer relevanta lagar. Vi kan metodik och regelverk för informationshantering som helhet och ärende- och dokumenthantering, e-arkiv och arkiv i synnerhet.
Vår erfarenhet kommer från stat, kommun, privata företag landsting, regioner, kommunala bolag och kommunalförbund med vitt skilda verksamhetsområden.

Här nedan finns ett antal exempel på vad vi har gjort tillsammans med våra kunder och längre ner finns presentationer av våra konsulter. 

Kontakta oss

Expertstöd i hanteringen av allmänna handlingar och arkivfrågor – Kommunalt bolag löpande

Organisationen har behov av löpande stöd i hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. Vi agerar expertstöd för att planera och stödja arbetet med arkivfrågor i organisationen. Där ingår bland annat hjälp med informationshanteringen i relation till processkartläggning, klassificeringsstruktur, arkivredovisning, GDPR – kartläggning samt arkivinventeringar.

Stöd i GDPR-arbetet – Privat bolag 

Kunden hade behov av konkret stöd i samband med införandet av GDPR. Det handlade om att ta fram policydokument och rutiner för behandlingen av personuppgifter.

Vi hjälpte till med att ta fram integritetspolicy, skapa rutiner för personuppgiftsbehandling, samt ta fram ett register för behandling av personuppgifter. Dokumenten lämnades över till kunden för fortsatt förvaltning.

Ta fram arkivredovisning och uppdatera styrande dokument inom arkivverksamheten – Statlig myndighet 

Myndigheten behövde ta fram en ny arkivredovisning som uppfyllde Riksarkivets föreskrifter. Därtill fanns behov att uppdatera gallringsbeslut, ta fram en strategi för bevarande samt lämna råd för diarieföring, gallring och arkivlokaler. Myndigheten önskade också stöd i samband med inspektion av Riksarkivet.

Vi genomförde möten med verksamheten där arkivredovisningen togs fram. Övriga dokument uppdaterades. Vi deltog som expertstöd vid inspektionen av Riksarkivet. Arbetet sammanställdes även i en rapport med rekommendationer för fortsatt förvaltning av arkivredovisningen och för en framtida digital diarieföring.

Uppdatering av klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan – Statlig myndighet 

Myndigheten saknade en fungerade klassificeringsstruktur som uppfyllde Riksarkivets föreskrifter och en dokumenthanteringsplan som fungerade praktiskt i verksamheten.

Vi genomförde möten med verksamheten där myndighetens processer och handlingar kartlades arbetades en ny klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan fram. Klassificeringsstrukturen gjordes i verktyget Visalfa.

Ta fram förslag till organisation för registratur och arbetsrutiner för diarieföring – Kommunalt bolag 

Det saknades struktur och tydlig arbetsfördelning av registreringen av allmänna handlingar. Kunden var på väg att införa en centraliserad registratur och ville ha förslag på hur en ny organisation skulle kunna se ut och vilka åtgärder som behövdes för att få en effektiv och kvalitetssäkrad registrering som uppfyllde lagkraven.

Vi tog fram projektplan för arbetet och i samarbete med verksamheten ledde vi arbetet med att kartlägga arbetsprocesser och roller inom registraturen. Förslag till organisation och arbetsuppgifter samt rekommendationer för det fortsatta arbetet sammanställdes i en rapport tillsammans med förslag till arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter.

Genomlysning av arkivverksamheten – Kommunalt bolag 

Det kommunala bolaget var osäkert på om arkivverksamheten uppfyllde lagkrav och arkivföreskrifter. Det saknades ett aktivt arkivarbete och ansvaret för arkivvården var oklar. Genom intervjuer, inspektion på plats och inläsning av styrdokument gjorde vi en analys av nuläget som visade på brister.

Resultatet blev en rapport med tydliga förslag och rekommendationer till ett förbättringsarbete för arkivverksamheten. Med stöd av rapporten kunde bolaget besluta om ett utvecklingsarbete och prioritera aktiviteter för de kommande åren.

Global standard för produktinformation i snabbt växande företag – Privat bolag 

Det saknades gemensamma begrepp och en sammanhållen hantering av dokument och produktdelar (t.ex. CAD-komponenter). Dokumenthanteringen var i första hand koncentrerad kring hantering av filer på filserver, med svårigheter att säkerställa rätt version, kopior av produktinformation som några av de stora utmaningarna.

Tillsammans med kunden skapade vi systemkartor, integrationsstrategi, masterdatahantering och köpte in ett dokumenthanteringssystem. Vi hjälpte till att implementera systemet med utbildning, systemdokumentation, utveckling, konfiguration och test.

Kunden fick en global struktur, processer, rutiner och ett system för att hantera sin produktinformation varav integration med kundens ERP-system var en delleverans.

Skapa en grund för fortsatt arbete – Kommunalförbund 

Digitaliseringsarbetet var i full gång men det saknades ett helhetsgrepp för informationshanteringen. Dokumenthanteringsplanen var inaktuell och verksamheten hade inte samordnat vad som skulle lagras digitalt och vad som skulle lagras på papper. Olika delar av verksamheten gjorde på sina egna sätt. Det var svårt att veta var man skulle börja ta tag i det hela. Man levde inte upp vare sig till verksamhetens krav eller lagkraven för hantering av allmänna handlingar.

Vi gjorde en analys av nuläge genom att granska dokument och intervjuer med medarbetare på plats i verksamheten. Resultatet sammanställdes i en rapport med tydliga aktiviteter och prioriteringar som utgjorde beslutsunderlag till ledningen om det fortsatta arbetet.

Linda Zachrisson

Linda är seniorkonsult med lång erfarenhet av offentlig verksamhet, de senaste åren från kommunal förvaltning och kommunala bolag. Hon har arbetat mycket med utvecklingsarbete inom arkiv- och informationshantering för olika verksamheter med fokus under senare tid främst på skola och socialtjänst. Linda har tagit fram styrdokument, informationshanteringsplaner och arbetat med tillsynsarbete som arkivmyndighet. Hon har också  erfarenhet av arbets- och handledning inom praktiskt arkivarbete.

Frida Lenberg

Frida är seniorkonsult med lång erfarenhet av att skapa styrning och struktur för hanteringen av allmänna handlingar, bland annat genom strategier, föreskrifter och klassificeringsstrukturer. Frida är väl förtrogen med dataskyddsförordningen och har genomfört flera uppdrag för att säkerställa kraven på personuppgiftsbehandling. Hon har erfarenhet av projektledning, processutveckling och kan analysera utvecklingsbehoven för informationshantering i en organisation. Frida är också en uppskattad utbildare som med glimten i ögat skapar intresse för arkiv- och informationshanteringsfrågor.

Olle Ebbinghaus

Olle är seniorkonsult som  har stor erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT.  Olle har erfarenhet av projekt- och förändringsledning både avseende större insatser i internationella koncerner och konkreta insatser i mindre verksamheter. Utvärderar ofta befintliga arbetssätt i olika organisationer och utvecklar nya. Han har mycket goda kunskaper om hantering av allmänna handlingar och lett flera juridiskt inriktade utredningar om hur hantering av allmänna handlingar ska ske i svårtolkade situationer.

Veronica Burhed

Veronica är seniorkonsult med erfarenhet av roller som verksamhetskonsult, chef och projektledare. Hon vet vad som krävs för att leda i förändring, såväl på organisationsnivå som i mindre arbetsgrupper och på individnivå. Veronica har lätt för att se och skapa strukturer och har mycket god kännedom om lagkrav på informationshantering både i privat och offentlig sektor. Hon har stor erfarenhet av att implementera nya rutiner och IT-stöd med fokus på informationshantering.

Vi arbetar mycket i team

Vi arbetar nära varandra och bidrar i varandras uppdrag för flexibilitet och för att stärka våra redan mycket höga personliga kompetenser.

Har du vad som krävs?

Tror du att du har det som krävs för att arbeta hos oss – vi håller ständigt utkik efter talanger!

Kontakta oss

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation(obligatorisk)

Övrigt

Jag godkänner att dokumentinfo behandlar mina personuppifter