Välkommen till Dokumentinfo

Vi är experter på informationshantering och har främst kunder inom offentlig sektor. Vi kan ge dig och din organisation ökad kompetens och tydliga strukturer så att ni kan leva upp till alla ställda krav, externa och interna. Du kan anlita oss som konsulter eller gå någon av våra kurser.
Till utbildning och kurser

Nyttig kunskap som spar din tid

Rätt kompentens spar tid! Oavsett om det är genom att anlita oss som konsulter, eller gå någon av våra kurser, kunskap gör skillnad.

Vår erfarenhet gör skillnad

Vi är företaget som i över 20 år har strävat efter att förbättra informationshanteringen i Sverige, det gör vi som utbildare och konsulter.

Effektiv utbildning med dig i fokus

Vi genomför årligen en mängd anpassade utbildningar. Alltifrån 8-dagars utbildningar till föreläsningsinsatser på en timme. Innehållet kan vara en av våra befintliga öppna kurser eller med innehåll helt anpassat till din verksamhet.

En positiv digital upplevelse

Våra utbildningar genomförs via vår lärplattform som är överskådlig och enkel att navigera i, allt för att det ska vara lätt för dig som kursdeltagare.
Konsulttjänster inom informationshantering
Vi kan informationshantering i offentlig sektor och genomför både små och stora uppdrag som konsulter. Vi har god kunskap om arkiv- och dokumenthantering, arkiv, e-arkiv, diarieföring och ärendehantering. Vi agerar som arkivkonsult, projektledare och förändringsledare. DokumentInfos konsulter har kunskap inom områden av betydelse för att nå framgång med utvecklingsinsatser i en organisation: projektledning, upphandling, förändringsledning, processer, ledningssystem, kvalitet, management och digitalisering.
Läs mer här
Utbildningar inom informationshantering
Vi har lång erfarenhet av att hålla kurser inom informationshantering. Våra kurser är tematiskt uppdelade efter olika ämnen som rör informationshantering. Kurserna innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar. De genomförs under tre halvdagar, måndag-onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på två timmar mellan klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca en timme/dag åt övningar. Totalt består kurserna av tre online-seminarier med tillhörande övningar. Kurserna genomförs för närvarande helt på distans. I vårt utbud av kurser hittar du bland annat om offentlighet och sekretess, offentlighetsprincipen, arkivering och informationshanteringsplan m.fl. kurser. Välkommen att anmäla dig!
Anpassade utbildningar inom informationshantering
Vill du ha en utbildning som tar avstamp i just din organisation och er situation just nu? Vi sätter samman anpassade utbildningar efter just dina önskemål och behov. Du bestämmer vilka moment som ska ingå och vilka mål utbildningen har. När vi tillsammans med dig gör den anpassade utbildningen inom informationshantering kan vi utgå från våra kurser – diarieföra i praktiken, arkivera i praktiken, certifierad registrator, dokumentcontroller, certifierad informationscontroller, systematisk informationshantering, informationshanteringsplan – och ta de delar som passar.
Läs mer här

Ny kurs

Nu finns kursen Öppna myndigheten. Kursen för dig som arbetar med information i offentlig sektor. Du arbetar kanske som handläggare, systemvetare, registrator, arkivarie, med informationssäkerhet och vill ha bättre kunskap om när och för vad som offentlighet och öppenhet gäller och när det är viktigt med sekretess och säkerhet.

ÖPPNA MYNDIGHETEN

7 Lektioner
2024-10-29
Öppna myndigheten är en ny kurs ger dig kunskap om öppenhet och sekretess inom offentlig sektor. Kursen kommer att på ett enkelt sätt förklara reglerna  som gäller för allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet. Som deltagare på kursen får du också ett kunskap om öppna data och utlämnande av allmänna handlingar och annan information. En stor del av kursen handlar om hur regelverk ska tillämpas i praktiken så att öppenhet, säkerhet, integritet och verksamhetsnytta kan kombineras på ett bra sätt. Kursen är praktiskt oriente…
Läs mer här

Kurser med Certifiering

Våra kurser som leder till certifiering innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar.
Kurserna genomförs under två halvdagar per vecka under 6 veckor. Varje kursdag består av ett online-semi-
narium på 2 timmar. Dessutom behöver du räkna med ca 3 timmar per vecka för övningar och
självstudier. Totalt består kursen av 10 online-seminarier, ett flertal övningar, utvalda texter att läsa samt ett
test. Om testet leder till certifiering får du ett certifikat. Kurserna genomförs för närvarande helt på distans.
CERTIFIERAD

CERTIFIERAD REGISTRATOR

10 Lektioner
2024-09-03
Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator. Dokumentinfo har genomfört denna kurs under flera år och med många nöjda deltagare. Du kanske nyligen fått diarieföring som ny arbetsuppgift? Kursen genomförs på eftermiddagar för att passa dig som arbetar med att ta emot och registrera handlingar på förmiddagen. Som registrator är du spindeln i nätet när det gäller daglig hantering och registrering av allmänna handlingar inom offentlig sektor. Det är ett arbete som på många sätt utvecklas och förändras i och med den ök…
Läs mer här
CERTIFIERAD

CERTIFIERAD INFORMATIONSCONTROLLER

10 Lektioner
2024-09-24
Det här är kursen för dig som vill gå en längre fördjupningskurs och bli certifierad informationscontroller. Kursen  fokuserar på de kunskaper du behöver för att ta ett systematiskt helhetsperspektiv på informationshanteringen. Den kommer att ge dig den kompetens som krävs för att du på ett proaktivt sätt ska kunna bidra i utvecklingen av din organisations informationshantering.
Läs mer här

Våra kurser med tre träffar

Vi har lång erfarenhet av att hålla kurser inom informationshantering. Våra kurser är tematiskt uppdelade efter olika ämnen som rör informationshantering. Kurserna innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar. De genomförs under tre halvdagar, måndag-onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium m på två timmar mellan klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca en timme/dag åt övningar. Totalt består kurserna av tre online-seminarier med tillhörande övningar. Kurserna genomförs för närvarande helt på distans. Välkommen att anmäla dig!

SEKRETESS I PRAKTIKEN

3 Lektioner
2024-05-27
Fördjupa dig i sekretessprövningar och problematik kring allmänna handlingar! Vi lär oss att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Under kursen tar vi oss an mer komplexa frågor om till exempel vad som är allmänna handlingar och uppgifter ur allmänna handlingar. Kursen innehåller även moment som behandlar vad som avses med att röja sekretessbelagd uppgift, meddelarfrihet, regler gällande undantag för sekretess och proce…
Läs mer här

ARKIVERA I PRAKTIKEN

3 Lektioner
2024-05-13
Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra redovisning av arkivet och hur redovisningen kan se ut, både utifrån allmänna arkivschemat och den processbaserade informationsredovisningen. Du får också kunskaper om e-arkivering, gallringsregler och om hur en arkivlokal ska se ut.
Läs mer här

DIARIEFÖRA I PRAKTIKEN

3 Lektioner
2024-05-20
Äntligen kan du svara på frågan ”Ska detta diarieföras?” Diarieföra i praktiken är en grundkurs för dig som ska registrera allmänna handlingar. Du kommer efter godkänd kurs att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi provar olika metoder för diarieföring/registrering, och går igenom lagkrav och vad registreringsskyldigheten innebär i praktiken. Vi tittar även närmare på hur vi får bra sökmöjligheter och strukturer, samt hur bra rutiner för posthantering och diarieföring/registrering kan se ut. Du får tr…
Läs mer här

SYSTEMATISK INFORMATIONSHANTERING

3 Lektioner
2024-05-20
Informationshantering kräver en bra balans och samordning mellan olika discipliner, liksom koordinering av olika professioner, systematik och helhetsperspektiv för att fungera på ett bra sätt. Under kursen lär du dig vad  systematisk informationshantering är och på vilket sätt det gör nytta. Systematisk informationshantering är inspirerat av metoder och modeller för kvalitet och ledningssystemet ISO 30300 (Ledningssystem för verksamhetsinformation). Du får också en orientering av informationshantering i relation till ledningssystem och koncept som ISO 9000, ISO 27000, TQM och L…
Läs mer här

INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

3 Lektioner
2024-10-07
En informationshanteringsplan, som även kallas arkivbildningsplan, dokumenthanteringsplan, eller informationsförvaltningsplan, är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet. Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras. Efter kursen kommer du att kunna skapa, implementera och förvalta en informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet. Pl…
Läs mer här

DOKUMENTCONTROLLER

3 Lektioner
2024-09-16
Här lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller. Rollens innehåll varierar i olika organisationer men under de här tre dagarna pratar vi om hur diarieföringen/registreringen ska utformas för att hålla högkvalitet och leva upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen/registreringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Vi pratar om hur förvaltning av IT-system kan utföras och hur du som dokumentcontroller deltar. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi tar även upp…
Läs mer här

INFORMATIONSHANTERING FÖR CHEFER

3 Lektioner
2024-09-23
Den här kursen syftar till att ge chefer kunskap i grunderna i informationshantering, både lagkrav och vilka arbetsuppgifter som ingår. Du får förutsättningar att leda personer som arbetar med arkivering, diarieföring, personuppgiftshantering eller andra uppgifter inom informationshantering. De personer som arbetar inom de fälten har ofta unik kompetens och erfarenhet, samtidigt som arbetet förändras i snabb takt med digitalisering och ändrad lagstiftning. En kvalitativ informationshantering i offentlig sektor är grunden för fortsatt digitalisering.
Läs mer här

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

3 Lektioner
2024-11-25
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i, eller är engagerad i, offentlig förvaltning och behöver få en djupare förståelse för vad som är allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras. I kursen går vi igenom de lagar och regler som styr handlingsoffentligheten och vad det ställer för krav på praktisk hantering när det gäller offentlighet, sekretess, registrering och arkivering. Kursen har en bred målgrupp, kanske är du politiker, tjänsteperson, handläggare eller chef och behöver ha bättre kunskap om innebörden av de lagar och andra regler som gäller för offe…
Läs mer här

Kurser som du kan gå när du vill

Våra helt digitala kurser består av förinspelat material och du väljer själv när du vill genomföra dem. Vi arbetar löpande med att spela in nya kurser.

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

1 Lektioner
Alltid tillgänglig
Vår kurs om hantering av allmänna handlingar erbjuder vi gratis till alla som vill skaffa sig grundläggande kunskap inom ämnet. Du får tillgång till kursen i två veckor. Den innehåller fem avsnitt som belyser lagkraven på allmänna handlingar och tar totalt ca 30 minuter att genomföra. Efter varje avsnitt kommer fem frågor som man måste ha rätt på för att gå vidare i kursen. Varje deltagare får ett kursintyg. Du kan anmäla dig via formuläret nedan, eller skicka ett mejl till oss på info@dokumentinfo.se om ni är många på en arbetsplats som vill ta del av utbildningen.
Läs mer här

Ett urval av våra kunder

Många olika företag och organisationer har tagit nytta av vår expertis genom åren, här nedan ser du ett urval av dem.